Miksi yritysten tulisi välittää vastuullisuudesta?

myrsky tulossa

Maapallon haasteet

Myrsky on tulossa. Olemme käyttäneet maapallon voimavaroja jo yli sen kestokyvyn. Tiedostettuja ongelmia löytyy moneen lähtöön. Ympäristöongelmat kärjistyvät ja ihmisyys on koetuksella. Kestävän kehityksen määritelmässä puhutaan siitä, että jättäisimme tulevaisuuden sukupolville vähintään yhtä paljon mahdollisuuksia kuin meillä on ollut. Tämäkään ei enää riitä, ongelmat realisoituvat jo nyt tai viimeistään lastemme sukupolven elinaikana. Poliittisen päätöksenteon järjestelmä ei näytä kykenevän tuottamaan riittäviä ratkaisuja näihin ongelmiin.

Yritysten menestymisen edellytyksenä tulee olemaan, että vastuullisuustoiminta nostetaan liiketoiminnan keskiöön, mutta kannattavasti. Liiketoiminnan ehdottomana edellytyksenä on arvonluonti.

Yritykset ovat perinteisesti katsoneet vastuunkannoksi toimimisen kannattavasti, työllistämisen, verojen maksamisen ja ympäristönormien noudattamisen. Tämä ei enää yksin riitä. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen, ruuan, veden ja energian puutteen sekä ihmisten pahoinvoinnin luomat ongelmat ovat niin suuria ja moniulotteisia, että ne vaikuttavat myös talousjärjestelmään ja yritysten menestymisen edellytyksiin. Monen yrityksen arvoketjua ja elinkaarta tarkastellessa löytyy suoria yhteyksiä näihin ongelmiin. Kuluttajan valta, uusi arvomaailma ja sosiaalinen media tuovat läpinäkyvyyteen ja eettisyyteen liittyviä vaatimuksia. Syntyy uusia markkina-alueita, tarpeita ja kohderyhmiä. Vanhoilla liiketoimintamalleilla ja -ajattelulla ei enää menesty pitkällä tähtäimellä. Uhkat tulee ennakoida ja mahdollisuudet kartoittaa.

Tarvitaan uusia näkökulmia. Miten tehdä voittoa myös tulevaisuudessa siten, että myös ympäristö ja yhteisöt hyötyvät? Yritysten saama hyöty vastuullisuudesta realisoituu monin eri tavoin.

 

Show me the money! 

Vastuullisuuden vaatimus asiakkaiden, kuluttajien, lakien, säädösten yms. näkökulmasta on lisääntymään päin. Ihmisten arvomaailman muutos kohti suurempaa vastuullisuutta ja eettisyyttä tuo myös vaatimuksen rekrytointinäkökulmasta. On oltava edellytykset toiminnalle.

Vastuullinen toiminta luo suoraa taloudellista arvoa liikevaihdon kasvuna uusina mahdollisuuksina ja kustannussäästöjen muodossa (esim. arvoketjun ja oman toiminnan tehokkuus). Riskien ennakoinnilla (esim. maine, vaatimukset, resurssitarpeet) taas vältetään turhat kustannukset ja menetetty liikevaihto.

Vastuullisesti toimiessa arvoa syntyy runsaasti myös välillisesti. Yrityksen maine kasvaa, henkilöstö on motivoituneempaa ja sitoutuneempaa, asiakkaat saavat lisäarvoa ja ovat tyytyväisempiä meihin kuin kilpailijoihin. Parhaimmillaan syntyy kilpailuetua ja –kykyä.


^